เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 399 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 25 ส.ค. 2559 ]147
302 ขอความร่วมมือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า [ 19 ส.ค. 2559 ]101
303 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 19 ส.ค. 2559 ]148
304 ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้ท่าเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 11 ส.ค. 2559 ]103
305 ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ อย่าลืม "ออกเสียงสร้างสรรค์ รวมพลังประชามติ" [ 1 ส.ค. 2559 ]98
306 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 29 มิ.ย. 2559 ]104
307 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2559 ]110
308 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มิ.ย. 2559 ]112
309 ร่วมสวมเสื้อตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี [ 7 มิ.ย. 2559 ]127
310 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างของสำนักงานจัดหางาน [ 3 มิ.ย. 2559 ]199
311 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 24 พ.ค. 2559 ]136
312 ประชาสัมพันธ์วันเต่าโลก [ 23 พ.ค. 2559 ]163
313 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 5 มี.ค. 2559 ]96
314 การออกหน่วยบริการภาษีท้องถิ่น one stop service [ 19 ก.พ. 2559 ]126
315 การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๒ [ 18 ก.พ. 2559 ]123
316 เอไอเอสจัดให้มือถือเก่า 2Gแลกมือถือใหม่ 3G/4G ฟรี [ 10 ก.พ. 2559 ]164
317 การจัดซื้อ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม การพัฒนาระบบป้องกันสาธารณภัย [ 21 ธ.ค. 2558 ]118
318 กิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาส่งท้ายปี สร้างบุญบารมีรับปีใหม่ ๒๕๕๙ [ 21 ธ.ค. 2558 ]137
319 การ Dowload Application Home Guard [ 9 ธ.ค. 2558 ]107
320 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ บ้านเกาะสินไห [ 20 พ.ย. 2558 ]151
321 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (โดยวิธีทอดตลาด) [ 28 ส.ค. 2558 ]298
322 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 23 ก.ค. 2558 ]114
323 รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 13 ก.ค. 2558 ]117
324 ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้ท่าเรือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 29 มิ.ย. 2558 ]119
325 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2558 ]134
326 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว [ 25 มี.ค. 2558 ]269
327 ประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค หยุดจ่ายนำ้ [ 24 มี.ค. 2558 ]108
328 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 มี.ค. 2558 ]155
329 ประกาศเทศบาลตำบลปานกนำ้ท่าเรือ เรื่องการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ และการจัดทำแผนชุมชน [ 6 มี.ค. 2558 ]118
330 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ [ 20 ม.ค. 2558 ]117
331 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ [ 19 ม.ค. 2558 ]128
332 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 8 ม.ค. 2558 ]135
333 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 8 ม.ค. 2558 ]128
334 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔ โครงการ [ 12 ธ.ค. 2557 ]112
335 ประกาศรับสมัครพนังานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ [ 8 ธ.ค. 2557 ]119
336 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 10 พ.ย. 2557 ]102
337 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 4 พ.ย. 2557 ]103
338 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ผู้บริหารของเทศบาล [ 14 ต.ค. 2557 ]104
339 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ต.ค. 2557 ]128
340 เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 8 ต.ค. 2557 ]181
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10