เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 367 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ.๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2567 ]1
2 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 4 เม.ย. 2567 ]0
3 ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 เม.ย. 2567 ]3
4 การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ [ 29 มี.ค. 2567 ]1
5 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 26 มี.ค. 2567 ]4
6 ประกาศเทบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 มี.ค. 2567 ]4
7 https://itas.nacc.go.th/go/eit/12mym5 (EIT) แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 21 มี.ค. 2567 ]10
8 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค "เรียนรู้ เข้าใจ (ผู้สูงวัย) และใส่ใจในสัญญา [ 21 มี.ค. 2567 ]4
9 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 19 มี.ค. 2567 ]9
10 โครงการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต [ 18 มี.ค. 2567 ]6
11 ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องการขึ้นทะเบียนรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 15 มี.ค. 2567 ]3
12 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 6 มี.ค. 2567 ]3
13 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรื่อง เรื่อง มาตรการ "ถนนท้องถิ่น ปลอดภัยทุกเส้นทาง" [ 1 มี.ค. 2567 ]0
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 27 ก.พ. 2567 ]62
15 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด [ 16 ก.พ. 2567 ]44
16 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และร่วมเชียร์นักกีฬา [ 13 ก.พ. 2567 ]4
17 เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]9
18 เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 2 ก.พ. 2567 ]7
19 ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๖๗ [ 31 ม.ค. 2567 ]4
20 ประกาคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๖๗ [ 25 ม.ค. 2567 ]2
21 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๔ [ 24 ม.ค. 2567 ]10
22 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของ บริษัท ระนอง คลีน ๒๐๒๑ จำกัด [ 23 ม.ค. 2567 ]24
23 เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 9 ม.ค. 2567 ]13
24 โครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของบริษัทระนองคลีน 2021 จำกัด [ 8 ม.ค. 2567 ]23
25 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]17
26 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ธ.ค. 2566 ]14
27 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 27 ธ.ค. 2566 ]14
28 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การประชาพิจารณ์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของ บริษัท ระนอง คลีน ๒๐๒๑ จำกัด [ 21 ธ.ค. 2566 ]22
29 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 46 รายการ [ 13 ธ.ค. 2566 ]45
30 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ [ 13 ธ.ค. 2566 ]21
31 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]52
32 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 22 พ.ย. 2566 ]13
33 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 21 พ.ย. 2566 ]13
34 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 20 พ.ย. 2566 ]26
35 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 14 พ.ย. 2566 ]14
36 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทอลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสินไห [ 14 พ.ย. 2566 ]12
37 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอิสลาฟีย๊ะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 14 พ.ย. 2566 ]10
38 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอุบูดิย๊ะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 14 พ.ย. 2566 ]11
39 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 10 พ.ย. 2566 ]25
40 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมันทราบ [ 9 พ.ย. 2566 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10