เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 385 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 31 พ.ค. 2567 ]1
2 ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว [ 29 พ.ค. 2567 ]2
3 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 28 พ.ค. 2567 ]2
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ สคบ.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค [ 27 พ.ค. 2567 ]3
5 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง) [ 27 พ.ค. 2567 ]4
6 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 27 พ.ค. 2567 ]3
7 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปรเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 27 พ.ค. 2567 ]4
8 โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) [ 14 พ.ค. 2567 ]28
9 คู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๗ [ 13 พ.ค. 2567 ]4
10 บทความข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 9 พ.ค. 2567 ]5
11 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ [ 9 พ.ค. 2567 ]7
12 โครงการมอบกรรมิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 7 พ.ค. 2567 ]9
13 ขอเชิญชวนชาวระนอง ลงทะเบียนบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ [ 2 พ.ค. 2567 ]15
14 ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรคุณธรรมเชิงสัมพันธ์ [ 30 เม.ย. 2567 ]8
15 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ.๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2567 ]13
16 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 4 เม.ย. 2567 ]9
17 ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 เม.ย. 2567 ]13
18 การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ [ 29 มี.ค. 2567 ]9
19 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 26 มี.ค. 2567 ]13
20 ประกาศเทบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 25 มี.ค. 2567 ]13
21 https://itas.nacc.go.th/go/eit/12mym5 (EIT) แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 21 มี.ค. 2567 ]24
22 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค "เรียนรู้ เข้าใจ (ผู้สูงวัย) และใส่ใจในสัญญา [ 21 มี.ค. 2567 ]14
23 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 19 มี.ค. 2567 ]19
24 โครงการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต [ 18 มี.ค. 2567 ]15
25 ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องการขึ้นทะเบียนรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 15 มี.ค. 2567 ]16
26 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 6 มี.ค. 2567 ]13
27 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรื่อง เรื่อง มาตรการ "ถนนท้องถิ่น ปลอดภัยทุกเส้นทาง" [ 1 มี.ค. 2567 ]10
28 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 27 ก.พ. 2567 ]82
29 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด [ 16 ก.พ. 2567 ]54
30 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และร่วมเชียร์นักกีฬา [ 13 ก.พ. 2567 ]15
31 เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]21
32 เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 2 ก.พ. 2567 ]18
33 ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๖๗ [ 31 ม.ค. 2567 ]12
34 ประกาคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๖๗ [ 25 ม.ค. 2567 ]16
35 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๔ [ 24 ม.ค. 2567 ]20
36 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของ บริษัท ระนอง คลีน ๒๐๒๑ จำกัด [ 23 ม.ค. 2567 ]34
37 เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 9 ม.ค. 2567 ]23
38 โครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของบริษัทระนองคลีน 2021 จำกัด [ 8 ม.ค. 2567 ]32
39 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]30
40 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ธ.ค. 2566 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10