เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 17 เม.ย. 2567 ]7
2 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 27 ก.พ. 2567 ]11
3 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 10 พ.ย. 2566 ]20
4 ข่าวประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ กาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 พ.ย. 2566 ]28
5 ข่าวประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน [ 2 พ.ย. 2566 ]18
6 จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ อัตราการจัดเก็บ ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 พ.ย. 2566 ]21
7 จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย [ 2 พ.ย. 2566 ]20
8 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่ตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน [ 2 พ.ย. 2566 ]12
9 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน [ 2 พ.ย. 2566 ]16
10 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน [ 1 พ.ย. 2566 ]12
11 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน [ 1 พ.ย. 2566 ]15
12 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2566 ]27
13 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน [ 2 ต.ค. 2566 ]30
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]30
15 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]25
16 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]33
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานและพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]21
18 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]24
19 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บเงินค่าน้ำประปา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]22
20 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]31
21 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2566 ]36
22 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 มี.ค. 2566 ]47
23 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 24 มี.ค. 2566 ]40
24 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 24 มี.ค. 2566 ]38
25 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 23 ม.ค. 2566 ]56
26 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์องรมธนารักษณ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 14 ธ.ค. 2565 ]52
27 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๖๖ [ 7 ธ.ค. 2565 ]64
28 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 23 พ.ย. 2565 ]57
29 กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 15 พ.ย. 2565 ]59
30 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]85
31 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 กรณีกำหนดระยะเวลาชำระภาษี [ 1 มิ.ย. 2565 ]176
32 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]102
33 ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีระบบสแกนจ่ายผ่าน QR โค้ด [ 3 มี.ค. 2565 ]162
34 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 มี.ค. 2565 ]136
35 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 ธ.ค. 2564 ]113
36 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 ธ.ค. 2564 ]124
37 พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ [ 17 ธ.ค. 2564 ]174
38 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.พส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 25 พ.ย. 2564 ]123
39 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 25 พ.ย. 2564 ]126
40 กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 พ.ย. 2564 ]125
 
หน้า 1|2|3