เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ.๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2567 ]0
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของโฟลิก เอซีด (วิตามิน B๙) [ 4 เม.ย. 2567 ]1
3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อ ลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 11 มี.ค. 2567 ]3
4 เปิดรับลงทะเบียนบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว [ 27 ก.พ. 2567 ]5
5 ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดเขตท้องที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 2 ก.พ. 2567 ]3
6 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของ บริษัท ระนอง คลีน ๒๐๒๑ จำกัด [ 23 ม.ค. 2567 ]6
7 โครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของบริษัทระนองคลีน 2021 จำกัด [ 8 ม.ค. 2567 ]11
8 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ธ.ค. 2566 ]10
9 ขอเชิร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี [ 1 พ.ย. 2566 ]13
10 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๖๖ (ปรับปรุงอัตราค่าน้ำประปา) [ 29 ก.ย. 2566 ]22
11 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔ (ปรับปรุงถึงปัจจุบัน) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]19
12 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]27
13 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]22
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]24
15 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]24
16 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]23
17 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔ (ปรับปรุงถังปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๖) [ 29 ก.ย. 2566 ]21
18 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๕๖๖ (ปรับปรุงอัตรค่าน้ำประปา) [ 29 ก.ย. 2566 ]20
19 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]27
20 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]18
21 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]40
22 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]26
23 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]10
24 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 18 ส.ค. 2566 ]13