เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี [ 1 พ.ย. 2566 ]7
2 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๖๖ (ปรับปรุงอัตราค่าน้ำประปา) [ 29 ก.ย. 2566 ]11
3 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔ (ปรับปรุงถึงปัจจุบัน) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]12
4 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]10
5 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]10
6 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]11
7 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]13
8 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]12
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔ (ปรับปรุงถังปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๖) [ 29 ก.ย. 2566 ]11
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๕๖๖ (ปรับปรุงอัตรค่าน้ำประปา) [ 29 ก.ย. 2566 ]12
11 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]12
12 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]10
13 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]12
14 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]13
15 เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ส.ค. 2566 ]11
16 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 18 ส.ค. 2566 ]4