เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญชวนชาวระนอง ลงทะเบียนบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ [ 2 พ.ค. 2567 ]17
2 ประกาศ มท.เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 พ.ค. 2567 ]16
3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ.๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2567 ]12
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของโฟลิก เอซีด (วิตามิน B๙) [ 4 เม.ย. 2567 ]14
5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อ ลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 11 มี.ค. 2567 ]15
6 เปิดรับลงทะเบียนบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว [ 27 ก.พ. 2567 ]19
7 ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดเขตท้องที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 2 ก.พ. 2567 ]16
8 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของ บริษัท ระนอง คลีน ๒๐๒๑ จำกัด [ 23 ม.ค. 2567 ]22
9 โครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของบริษัทระนองคลีน 2021 จำกัด [ 8 ม.ค. 2567 ]24
10 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ธ.ค. 2566 ]24
11 แนวทางการประหยัดไฟฟ้า ลดใช้พลังงานในบ้าน [ 3 ธ.ค. 2566 ]7
12 ขอเชิร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี [ 1 พ.ย. 2566 ]25
13 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๖๖ (ปรับปรุงอัตราค่าน้ำประปา) [ 29 ก.ย. 2566 ]38
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔ (ปรับปรุงถึงปัจจุบัน) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]31
15 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]40
16 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]38
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]34
18 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]40
19 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]40
20 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔ (ปรับปรุงถังปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๖) [ 29 ก.ย. 2566 ]37
21 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๕๖๖ (ปรับปรุงอัตรค่าน้ำประปา) [ 29 ก.ย. 2566 ]36
22 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]41
23 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]30
24 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]56
25 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]37
26 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]21
27 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]11
28 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔ (ปรับปรุงถึงปัจจุบัน) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]10
29 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 18 ส.ค. 2566 ]32
30 ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 23 มิ.ย. 2566 ]7
31 กิจกรรมการลดปริมาณการปล่อยก๊าศเรือนกระจก [ 16 มิ.ย. 2566 ]7
32 ข่าวประชาสัมพันธ์สาเหตุมะเร็งช่องปาก [ 5 ม.ค. 2566 ]6
33 แบบประเมินโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ANAMAI STOP-BANG โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย [ 5 ม.ค. 2566 ]7