เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 8 มี.ค. 2565 ]112
2 แผนการตรวจสอบประจำปี หน่วยตรวจสอบภายใน [ 28 มิ.ย. 2562 ]103
3 แผนการตรวจสอบภายใน [ 28 มิ.ย. 2562 ]104
4 คำสั่งแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2562 ]105
5 ขอความเห็นชอบในการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2562 ]104
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์พนักงานจ้างเทศบาล 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]103
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 28 มิ.ย. 2562 ]107
8 สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]98
9 ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 24 มิ.ย. 2562 ]111
10 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 มิ.ย. 2562 ]108
11 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 24 มิ.ย. 2562 ]103
12 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 24 มิ.ย. 2562 ]162
13 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตราการการรับสินบน [ 24 มิ.ย. 2562 ]101
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 มิ.ย. 2562 ]103
15 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]105
16 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]142
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]109
18 สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]110
19 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 24 มิ.ย. 2562 ]102
20 คำสั่งจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้อง [ 24 มิ.ย. 2562 ]104
 
หน้า 1|2