เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องร้องทุกข์ [ 20 ม.ค. 2565 ]35
2 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 21 ก.ค. 2558 ]148
3 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 21 ก.ค. 2558 ]127
4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]149
5 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 21 ก.ค. 2558 ]126
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]122
7 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]128
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]119
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]115
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]121
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]164
12 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]117
13 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]128
14 การแจ้งถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]112
15 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]126
16 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]117
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]120
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]121
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]135
20 การให้สัมปทานโดยการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]151
21 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค) [ 21 ก.ค. 2558 ]168
22 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค) [ 21 ก.ค. 2558 ]113
23 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) [ 21 ก.ค. 2558 ]105
24 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) [ 21 ก.ค. 2558 ]108
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 21 ก.ค. 2558 ]106
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 21 ก.ค. 2558 ]110
27 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 21 ก.ค. 2558 ]153
28 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 21 ก.ค. 2558 ]144
29 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]105
30 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 21 ก.ค. 2558 ]103
31 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]109
32 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 21 ก.ค. 2558 ]104
33 การขอเลขที่บ้าน [ 21 ก.ค. 2558 ]113