เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องร้องทุกข์ [ 20 ม.ค. 2565 ]20
2 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 21 ก.ค. 2558 ]131
3 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 21 ก.ค. 2558 ]107
4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]131
5 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 21 ก.ค. 2558 ]108
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]102
7 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]114
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]107
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]98
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]101
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]151
12 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]100
13 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]104
14 การแจ้งถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]94
15 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]109
16 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]99
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]99
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]100
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]115
20 การให้สัมปทานโดยการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]114
 
หน้า 1|2