เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เดิมทีเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  ซึ่งปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2551  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  กรกฎาคม  2551  เป็นต้นไป

สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่ที่  5   บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  8  กิโลเมตร

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลทรายแดง

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลบางริ้น

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลบางนอน

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  แม่น้ำกระบุรี แนวเขต  ชายแดนไทย-พม่า

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  มีเขตการปกครองทั้งสิ้น  5 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

  หมู่ที่  1  บ้านปากคลอง

  หมู่ที่  3  บ้านหินช้าง

  หมู่ที่  4  บ้านเกาะสินไห

  หมู่ที่  5  บ้านเขานางหงส์

  หมู่ที่  6  บ้านเกาะเหลา 

 ( โดยหมู่ที่ 2 บ้านเกาะคณฑี  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ในปัจจุบัน)

 

มีพื้นที่  22.80  ตารางกิโลเมตร

มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน   7,178  คน

ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่เป็นภูเขาทางด้านทิศตะวันออก มีที่ราบชายฝั่งแม่น้ำกระบุรีเพียงเล็กน้อย และมีสองหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะในทะเล