เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตำบลปากน้ำ  ไว้ดังนี้

"ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและเกษตรแนวใหม่ เพื่อสังคมแห่งความสุขและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน"