เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว


ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว และที่พัก

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง www.paknamtarua.go.th 

Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

 


ประเภทการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแบ่งตามความสำคัญ และ สภาพแวดล้อม ได้  12  ประเภทดังนี้
 1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : (Eco-tourism)

หมาย ถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องโดย การจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งนั้น จะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

2. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction Standard) :หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ เกิดขึ้น แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้สามารถเพิ่มเติมได้อีกมากมายตามความนิยมของคนในแต่ ละยุคสมัย เมื่อมีการระบุชัดว่ากิจกรรมนั้นๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันมีปรากฏอยู่หลาย ๆ แห่ง ตัวอย่าง  เช่น พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions)  เป็นต้น

3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ : (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ สำคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่นโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กำแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

4. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรม ชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ แปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ ของท้องถิ่น นั้นๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ (Special Environmental Features) หรือสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทาง วิชาการก็ได้

5. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ(Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน รื่นรม บันเทิง และการศึกษาหาความรู้ แม้ไม่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม แต่มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุกและสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา

6. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) : หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มี คุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบ ทอดกันมา แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ได้แก่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก งานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น

7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ : ใน การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับแหล่งท่อง เที่ยวน้ำพุร้อนธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อน ธรรมชาติอย่างชัดเจน โดยเน้นในด้านการกำหนดมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการบริการต่างๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวประเภทนี้จะต้องคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของนักท่อง เที่ยวเป็นสำคัญ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ำพุร้อน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติประเภทหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน

การ ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติได้ นอกจากนี้ การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ ยังมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้นำไปใช้ เป็น เครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของตน และยังสามารถใช้เป็นข้อมูล ที่สำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจ ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ น้ำพุร้อนธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมาก ขึ้น

8. แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) : หมาย ถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาด ได้แก่ การเล่นน้ำ การอาบแดด กีฬาทางน้ำ การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร เป็นต้น

9.แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก: สถานที่ที่ เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีน้าตกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ำตก ได้แก่    การว่ายน้ำ การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร การเดินสํารวจน้ำตก การล่องแก่งการดูนก และการตกปลา เป็นต้น

10. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำ : แหล่งท่อง เที่ยวประเภทถ้ำ หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีถ้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ ได้แก่ การเข้าชมบรรยากาศและหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ การศึกษาด้านโบราณคดีของมนุษย์ยุคต่างๆ ที่เคยอาศัยในถ้ำ การนมัสการพระพุทธรูป การให้อาหารสัตว์ การปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็นต้น

11. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภท เกาะ :การ ประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภท เกาะสามารถแบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ ซึ่งมีจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าคะแนนรวมทั้งสิ้น 235 คะแนน โดยการให้คะแนนจะให้ความสำคัญกับองค์ประกอบคุณค่าด้านการท่องเที่ยวและความ เสี่ยงต่อการถูกทำลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นแรงดึงดูดใจสำคัญสำหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมแหล่ง ท่องเที่ยว ส่วนองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการมีความสำคัญของคะแนนรองลงมา และองค์ประกอบด้านศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีความสำคัญของ คะแนน น้อยที่สุด

12. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภท แก่ง : แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว  โดย มีแก่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่อง เที่ยวมาเยือน และมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพักแรม และการเดินป่า ซึ่งอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรมชาติเข้าไปด้วย ได้แก่การดูนก การสำรวจธรรมชาติ  การศึกษาพันธุ์พืชต่าง ๆ  เป็นต้น
                                                                                                            ที่มา :
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  หอประภาคารกาญจนาภิเษก

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว  เป็นจุดชมวิว  และพักผ่อนหย่อนใจ การจัดกิจกรรมนันทนาการ

สถานที่ตั้ง  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  หมู่ที่    บ้านเขานางหงส์  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว  เหมาะสำหรับเป็นจุดชมวิว  และเดินเล่นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  ซึ่งประภาคารแห่งนี้เป็นประภาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย  โดยมีความสูง  ๔๘.๕ เมตร  เทียบเท่าประมาณตึก ๙ ชั้น  ซึ่งประภาคารนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวของชายไทยเรา  เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  ในวันที่  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐  โดยได้รับพระราชทานชื่อว่า  ประภาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  ตัวประภาคารมีทั้งหมด  ๙ ชั้น  มีลิฟต์โดยสารอยู่ ๑ ตัว  และยังมีการออกแบบอาคารให้เป็น    เหลี่ยมนั้นก็เพื่อสื่อความหมายถึง  มหามงคลนั้นเอง  หาดมองออกไปจะเห็นทิวเขาไกล นั้นก็คือฝั่งพม่าประเทศเพื่อนบ้านของคนระนองนั้นเอง  มีบริหารอาหารแบบ fast food และเครื่องดื่ม โต๊ะนั่งชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือระหว่างรอเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะคู่ ซึ่งสามารถเข้าชมได้ทุกวัน โดยในส่วนของร้านอาหารชั้น ๙ เปิดตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.

การเดินทาง     หอประภาคารกาญจนาภิเษก  การเดินทางจากสนามบินระนอง ประมาณ ๔๕.๗ กม.  ทางถนนสายเพชรเกษม เลี้ยวขวาเข้าทางแยกสวนมังคุด ใช้เส้นทางเขานางหงส์ผ่านหน้าสุสานเจ้าเมืองระนอง  ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง ๕๔ นาที

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี  Kra Buri River National Park
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
สถานที่ตั้ง   ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว  ชมทิวทัศน์ - ชมพรรณไม้  เป็นที่พักผ่อน เข้าค่ายพักแรม และทำกิจกรรมต่างๆ แบบสันทนาการ มีสถานที่พักบริการนักท่องเที่ยว  
สถานที่ติดต่อ  อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี  130  หมู่ 3 บ้านหินช้าง ถนนเพชรเกษม ต.ปากน้ำ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000  โทรศัพท์ 0 1229 0563
การเดินทาง  โดยรถยนต์
 
การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสามารถเดินทางโดยรถสองแถวประจำทาง รถยนต์ส่วนบุคคล จากจังหวัดระนองไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 595 เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแหงชาติ ซึ่งจะมีบริการทุกวันตั้งแต่ ๐๗.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร หรือ จะเดินทางโดยรถประจำทางจากกรุงเทพฯ ซึ่งจะผ่านทางเข้าอุทยานแห่งชาติก่อนถึงอำเภอเมืองระนอง 18 กิโลเมตร สำหรับการนั่งเรือชมทิวทัศน์ของลำน้ำกระบุรีสามารถติดต่อเช่าเรือได้ที่ท่าเรืออำเภอละอุ่น

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  เกาะเหลา Koh Lao,Ranong เป็นเกาะขนาดเล็กมีบ้านเรือนอยู่รวมกันประมาณ ๖๐ ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่บนเกาะเหลานับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม และยึดอาชีพการทำกะปิเป็นอาชีพมานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ  สำหรับวัตถุดิบที่นำมาก็คือกุ้งเคย  เป็นกะปิที่มีคุณภาพดีของเมืองระนอง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเกาะเหลาจะนิยมมาพักแบบโฮมสเตย์ โดยพักอยู่กับชาวบ้านชมวิถีชีวิตและขบวนการผลิตกะปิที่เกาะเหลาพร้อมกับชมป่าชีวมณฑลโลกที่ยังคงความสมบูรณ์ในทะเลระนอง  บริเวณด้านหนึ่งของเกาะเหลายังเป็นชุมชนชาวมอแกนหลายสิบครัวเรือนดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย และทำอาชีพประมงสืบต่อมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ  เป็นภาพชีวิตที่หาดูยากในปัจจุบัน  สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจการท่องเที่ยวในรูปแบบ โฮสเตย์ กับชาวบ้านบนเกาะเหลาหรือมีความประสงค์อยากจะลองลิ้มชิมรสของกะปิเกาะเหลาในเมืองระนอง  สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่คุณเนาวนิตย์  แจ่มพิศ ประธานกลุ่มกะปิเกาะเหลา  หมู่ที่ ๖  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖๒๖๙๑๓๑๘

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว  ทะเล เกาะ

สถานที่ตั้ง  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  หมู่ที่    บ้านเกาะเหลา  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  (ห่างจากปากน้ำระนอง ระยะทางประมาณ ๕ กม.)

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว  ท่องเที่ยวทางทะเล  ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนคนมอแกน  การทำกะปิ  

การเดินทาง    จากท่าเรือสะพานปลาในตัวเมืองจังหวัดระนอง มีเรือหางยาวให้เช่าเหมาลำ ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ๒๐  นาที