เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางฐิติมา ชุมนุม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานบริหารงานทั่วไป-ว่าง-

งานบริการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขนางรุ้งทิพย์  ปานเนียม
งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นายนพพร  พลพิพัฒน์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

คนงานขับรถกู้ชีพ
นางสาวจิราพร  สุขแก้ว
นายณัฐวุฒิ  แสงทอง -ว่าง-
คนงานทั่วไป (ธุรการ สปสช.)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ คนงานทั่วไป (ขับรถกู้ชีพ)

นายสมพัฒน์ ชมภูชนะ
นายไพทูล  สุทธิพล 
คนงานทั่วไป
คนงานขับรถขยะ

นายประวิทย์  เส็งทอง

นายปราโมทย์  สมสิน
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ