เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางฐิติมา ชุมนุม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานบริหารงานทั่วไป-ว่าง-

งานบริการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขนางรุ้งทิพย์  ปานเนียม
งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นายนพพร  พลพิพัฒน์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

คนงานขับรถกู้ชีพ
-ว่าง-
-ว่าง- -ว่าง-
คนงาน (ธุรการ สปสช.)
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป (ขับรถกู้ชีพ)

นายณัฐวุฒิ  แสงทอง

นายไพทูล  สุทธิพล 
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

คนงานขับรถขยะ

นายประวิทย์  เส็งทอง

นายปราโมทย์  สมสิน
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ