เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
กองช่าง

นายสมพร มิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -
-ว่าง- -ว่าง-

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายช่างโยธา ชำนาญงาน นายช่างเขียนแบบ
ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายอำพล อิศราคาร
นางสาวปราณี วิชัย นายรตนพล อยู่ข้วน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

นายสุทธิภัทร  หลีใบ นายคงศักดิ์  สุ่มสม นายนพดล แสงทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายวิทยา พิบูลย์ นายอพิเชษฐ์  ไชยสิ นายชนก พลพิพัฒน์ดี
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง พนักงานผลิตน้ำประปา

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา


-ว่าง- นายสุริยา ม่วงเมือง
คนงาน(ขับรถกระเช้า) คนงานทั่วไป