เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
กองคลัง

นางปณิชาพัชร์ ปั้นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจิณห์ชญาภาส์ ธนโชติชญาณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

 
นางสาวศิริวรรณ ทิมโพธิ์
นางสาวลัดดา  พรมศรี
นางสาวเสาวณี นวลสุวรรณ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน
นางสาวไพลิน  เพชรสังข์
- ว่าง -
นางสาวสาวิตรี นาคสุวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี- ว่าง -

นางสาวพัชรินทร์  โมฆจันทร์
นางสาวจันทร์จิรา  อินทยารักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุขฤดี  บัวสงค์

นายณัฐวรรธน์ วรชัยมลล์ นายฮาฟีส ไชยสิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป