เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
กองคลัง

นางปณิชาพัชร์ ปั้นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจิณห์ชญาภาส์ ธนโชติชญาณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

 
นางสาวศิริวรรณ ปุรินทราภิบาล
นางสาวลัดดา  พรมศรี
นางสาวเสาวณี นวลสุวรรณ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน
นางสาวไพลิน  เพชรสังข์
- ว่าง -
นางสาวสาวิตรี นาคสุวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 นางกนกวรรณ  หม่อนใหญ่

นางสาวพัชรินทร์  โมฆจันทร์
นางสาวจันทร์จิรา  อินทยารักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุขฤดี  บัวสงค์

- ว่าง - - ว่าง -

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป