เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
สำนักปลัด

นางฐิติมา ชุมนุม
หัวหน้าสำนักปลัด

-ว่าง-

นายภัทรชนน ฉิมบรรเทิง
นางสราลี  สามารถ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
-ว่าง- พ.อ.อ.สุรกิจ คำเพชรดี นางเยาวลักษณ์ ทิพย์ป่าเว
นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นายคมกฤษ  จุลเขต นางสาวภิญญาพัชญ์ แสนกลาง
ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวปิยดา แสงทอง -ว่าง- -ว่าง-
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางเดือนเพ็ญ  จิตติ์ประสงค์ นายสมเกียรติ  ชมภูชนะ -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายวีระชัย จุลเขต นายเพชรชัย วรบุตร นายพิเชตต์  หีบเพชร
พนักงานวิทยุ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
นางสมบูรณ์ วรบุตร นางสาวณัฐณิชา ทองศิริ นางสาวิไลรัตน์  ดอเลาะ
แม่บ้าน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวจันธีรา  ผกามาศ นางสาวมะลิวัลย์  นราจร นายสันชัย  มะหนำ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป
นายเฉลิมชัย ไชยสิน นางสาวนภัสนันท์  ทับธานี คนงานทั่วไป
นงานทั่วไป คนงานทั่วไป นายณัฐสิทธิ์  มณีวราห์
นายพูนทวี  พลพิพัฒน์ดี นางกฤตยา  ชมภูชนะ  นายสำราญ  ยีซาแล
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


-ว่าง-

คนงานทั่วไป