เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางฐิติมา ชุมนุม
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาววันใหม่  หวั่นร้าหมาน

นางณิศรา บุญเกียรติ
นางสราลี  สามารถ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายภัทรชนน ฉิมบรรเทิง พ.อ.อ.สุรกิจ คำเพชรดี นางสาวเยาวลักษณ์ ทิพย์ป่าเว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฎิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นายคมกฤษ  จุลเขต นางสาวภิญญาพัชญ์ แสนกลาง
ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวปิยดา แสงทอง นางสาวเบญจรัตน์ จินตนาสิรินุรักษ์ -ว่าง-
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางเดือนเพ็ญ  จิตต์ประสงค์ นายสมเกียรติ  ชมภูชนะ นายวีระชัย จุลเขต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเพชรชัย วรบุตร นายพิเชตน์  หีบเพชร นางสาวณัฐณิชา ทองศิริ
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวิไลรัตน์  ดอเลาะ นางสาวจันธีรา  ผกามาศ นางสาวมะลิวัลย์  นราจร
ผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
นายสันชัย  มะหนำ นายเฉลิมชัย ไชยสิน นางสาวนภัสนันท์  ทับธานี
คนงานทั่วไป นงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นายณัฐสิทธิ์  มณีวราห์ นายพูนทวี  พลพิพัฒน์ดี นางกฤตยา  ชมภูชนะ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

นายสำราญ  ยีซาแล นายสุริยา  สุวรรณี  
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป