เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
โทร.077-880112

นายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์
รองปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
โทร.077-880112
นางฐิติมา ชุมนุม นางปณิชาพัชร์  ปั้นทอง นายสมพร มิ่งแก้ว นางฐิติมา ชุมนุม
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร.077-880112 โทร.077-880112 โทร.077-880112 โทร.077-880112
นางจิณห์ชญาภาส์ ธนโชติชญาณี


หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


โทร.077-880112