เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวุฒิพงษ์ นาวาลอย

ประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ


นางสาววนัญญา  สุวรรณภักดี

รองประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือนางฮากี ไชยสิน

นายอับดุลฮาลีม ไชยสิน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 1 นายฤทธิชัย  ฉันทรัตนาคินทร์

นายสมพงษ์  ชมภูชนะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 1 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 1


นายเสริม  คงแก้ว
 นายมานพ  สุกหอม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 2นายวิรัตน์  มะสัน

นายจรัญ  เสียงจิรกาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 2นางสาวชนก  พงษ์พิทักษ์ นางสาววาสนา  ทวนประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 2