เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายนิคม จุลเขต

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ
โทร.081-8958386
 

นายสันติภาพ  พวงสุวรรณ

นายชานน  เหลารัก

รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ 1

รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ 2

โทร.091-8242581 โทร.092-4187154

นายก้อเดช  วิชัย

ร.ต.อ.ไทย  ผมหอม

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ
โทร.086-2829922 โทร.081-2730587
 


ฝ่ายข้าราชการประจำ


นายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
โทร.077-880112

นายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์
รองปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
โทร.077-880112
นางฐิติมา ชุมนุม นางปณิชาพัชร์  ปั้นทอง นายสมพร มิ่งแก้ว นางฐิติมา ชุมนุม
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร.077-880112 โทร.077-880112 โทร.077-880112 โทร.077-880112
นางจิณห์ชญาภาส์ ธนโชติชญาณี


หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


โทร.077-880112