เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

    รายละเอียดข่าว

        ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑
**********************************************
                 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลาง  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

                  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๐
 
(นายนิคม  จุลเขต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2560