เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  
เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจำปี ๒๕๖๐
****************************************
      
                     ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐  ในวันอังคารที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ดังนั้้นเพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๔  วรรคสอง ซึ่งกำหนด  "ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่  และเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าฟังการประชุมด้วย"

                    สภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ  ณ วันที่ ๘  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
วุฒิพงษ์  นาวาลอย
(นายวุฒิพงษ์  นาวาลอย)
ประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2560