เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่องสอบราคาจ้างโครงการตามงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ โครงการ
..............................................................................
              ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรืออำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองมีความประสงค์สอบราคาจ้าง โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ โครงการ โดยแยกรายละเอียดดังต่อไปนี้
                                ประเภทงานทาง
                                ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลายคลอง(หลังโรงเรียน) หมู่ที่ ๓ บ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) ราคากลาง ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือกำหนด
                                ประเภทงานอาคาร
๒. โครงการวางท่อเมนพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบประมาณตั้งไว้ ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท ( สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ราคากลาง ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท ( สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือกำหนด
๓. โครงการปรับปรุงต่อเติมท่าเทียบเรือบ้านเกาะเหลา หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) ราคากลาง ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือกำหนด
๔. โครงการติดตั้งอวนตาข่ายกันนกบริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบประมาณตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ราคากลาง ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือกำหนด
๕. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินแนวรั้วเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) ราคากลาง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือกำหนด
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท ( หนึ่งล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน )
ผู้มีสิทธิ์ยื่นเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๔. นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กำหนดขายซองยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
กำหนดยื่นซองวันสุดท้าย ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ชั้นที่ ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ชั้นที่ ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสารการสอบราคา จำนวน ๕ โครงการ
                                ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลายคลอง(หลังโรงเรียน) หมู่ที่ ๓ บ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท                           
๒. โครงการวางท่อเมนพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท
๓. โครงการปรับปรุงต่อเติมท่าเทียบเรือบ้านเกาะเหลา หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท
๔. โครงการติดตั้งอวนตาข่ายกันนกบริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในราคาชุดละ - บาท
๕. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินแนวรั้วเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท
                                (หมายเหตุ สามารถแยกซื้อเพื่อยื่นเอกสารสอบราคา แต่ละโครงการได้)
                                ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์www.paknamtarua.go.th และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๘๘๐๑๑๒  ในวันและเวลาราชการ
 
                                ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
                                                                   นายนิคม  จุลเขต
                                                      นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2559