เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 
********************************************
                     ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น  ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ แนบท้ายประกาศนี้  

                      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 

นายนิคม  จุลเขต
(นายนิคม  จุลเขต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ
หมายเหตุ:สามารถดาว์โหลดเอกสารฉบับจริงได้ตาม file เอกสารที่แนบ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2559