เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
คำแถลงการนโยบาย
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
Download แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งานจัดเก็บรายได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
การประกาศขยะ


ติดต่อ - สอบถาม
 

  ชื่อ + นายอภิชาติ อภิรติกร
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล)
  โทรศัพท์ +  077-871014
  อีเมล์ + admin@paknamtarua.go.th
  ชื่อ + นางสาวโศภิษฐ์  ลักษณะ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  077-871014
  อีเมล์ + admin@paknamtarua.go.th
  ชื่อ + นางปิยะรัตน์ ปั้นทอง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  077-871015
  อีเมล์ + admin@paknamtarua.go.th
  ชื่อ + นายนภดล  เปลี่ยนศิริ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  077-871014
  อีเมล์ + admin@paknamtarua.go.th