วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ(บ้านเกาะสินไห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ(บ้านเกาะสินไห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จำนวน 4 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จำนวน 4 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2567
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ(บ้านเกาะสินไห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ(บ้านหินช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง