เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๐)  
*******************************************************
 
            ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น  ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  แนบท้ายประกาศนี้

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                     ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙
 
นายนิคม  จุลเขต
(นายนิคม  จุลเขต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ
หมายเหตุ: สามารถดาวโหลดเอกสารตัวจริงเพิ่มเติมได้ตาม file ที่แนบ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2559