เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
คำแถลงการนโยบาย
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงค์สุจริต
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
Download แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งานจัดเก็บรายได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อรับชำระภาษี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

กองช่าง
 
นายนภดล  เปลี่ยนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปิโย วิศวเมธี
- ว่าง -
- ว่าง -
นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกรโยธา ระดับ 3
ช่างผังเมือง ระดับ 1
- ว่าง -
นายอำพล อิศราคาร 
นายรตนพล อยู่ข้วน

ช่างโยธา ระดับ 1

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวปราณี วิชัย
-ว่าง-
นายสมศักดิ์ หลีใบ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 

นายสุพจน์  ชัยปลื้ม

 นายนพดล แสงทอง
นายวิทยา พิบูลย์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยช่างประปา
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 
 
 
นายอพิเชษฐ์  ไชยสิ
นายชนก พลพิพัฒน์ดี
นายประทีป  แย้มรัตน์
พนักงานผลิตน้ำประปา

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

คนงานทั่วไป (ขับรถกระเช้า)