เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
คำแถลงการนโยบาย
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงค์สุจริต
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
Download แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งานจัดเก็บรายได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อรับชำระภาษี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

กองคลัง
 
นางปิยะรัตน์ ปั้นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางจิณกนก  ธนโชติชญานี
นางสาวลัดดา  พรมศรี
นางรวิสรา  สุขสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
- ว่าง -
- ว่าง -
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสาวิตรี นาคสุวรรณ

 นายจักรินทร์  เกิดบางนอน

นางกนกวรรณ  หม่อนใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

  นางสาวจันทร์จิรา  อินทยารักษ์ 

นางสาวสุขฤดี  บัวสงค์
 นางสาวกฤตยา  ชมพูชนะ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
คนงานทั่วไป
(งานธุรการจัดเก็บรายได้)