เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
คำแถลงการนโยบาย
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงค์สุจริต
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
Download แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งานจัดเก็บรายได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อรับชำระภาษี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

สำนักปลัด
 
นายอภิชาติ อภิรติกร
นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล)
นางสาวโศภิษฐ์  ลักษณะ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางจันทร์เพ็ญ ตันสกุล

นางสาวอัศชญา  ธนาคาร
นายชัยวัฒน์ คุ้มพะเนียด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- ว่าง - - ว่าง - นางสาวธิดารัตน์  ช่างทอง
นิติกร ระดับ 3
นักวิชาการศึกษา ระดับ 3
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
- ว่าง -
 
- ว่าง -
เจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ  1
 
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ระดับ  4
นายคมกฤษ  จุลเขต
นางสาวภิญญาพัชญ์ แสนกลาง 
นางสาวปิยดา แสงทอง
ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป
 ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 นายสมเกียรติ  ชมภูชนะ
นายพนาดร  สุวัตถิกุล
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานวิทยุ
-ว่าง-
 นายนพพร  พลพิพัฒน์ดี
นายณัฐวุฒิ แสงทอง
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน (ขับรถกู้ชีพ)
พนักงานขับรถขยะ
นางเดือนเพ็ญ  จิตติ์ประสงค์
นางสมบูรณ์ วรบุตร
คนงานทั่วไป
แม่บ้าน
นายสุชาติ นิ่มนวน
นายประวิทย์ เส็งทอง
 นายเพชรชัย วรบุตร
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
 พนักงานขับรถยนต์
นายชำนาญ ศรีศาสนา
-ว่าง- -ว่าง-
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาวลาตีป้า ไชยสิน
นางสาววิไลวรรณ มะหมัด
นางสาวมีร่า มะสัน
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
นายสันชัย  มะหนำ
นายเฉลิมชัย ไชยสิน
นายเรน สมสิน
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
นายอิบรอเฮง  มามะ นายไพทูล  สุทธิพล  นายณัฐสิทธิ์  มณีวราห์
คนงานประจำรถขยะ คนงาน (ขับรถบรรทุกน้ำ) คนงานทั่วไป
นายนิพนธ์  พรมทัต นายสันชัย  เหี้ยทอง นายปราโมทย์  สมสิน
คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป คนงานประจำรถขยะ