เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
คำแถลงการนโยบาย
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงค์สุจริต
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
Download แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งานจัดเก็บรายได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อรับชำระภาษี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

คำแถลงการนโยบายของนายกเทศมนตรี
 
แนวทางการพัฒนาเทศบาล (นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ)
แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา ไว้ดังนี้

“ ๖ ยุทธศาสตร์นำปากน้ำท่าเรือให้ก้าวใหม่สู่เทศบาลแห่งการพัฒนา และน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๑ นโยบายด้านการบริหารราชการเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยยึดมั่นการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับประโยชน์โดยคำนึงถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยเฉพาะตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และ พรบ.การกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้นการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือต้องดำเนินการไปพร้อมกันทุกด้าน จึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ไว้ดังนี้


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ นโยบายด้านการบริหารราชการเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มี ๖ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือให้มีขวัญและกำลังใจ มีพลังและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และทำงานอย่างมีความสุขเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และเพื่อจังหวัดระนองโดยภาพรวมต่อไป
๒. สร้างเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรชั้นนำสามารถบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนได้เป็นอย่างดี มีการทำงานที่โปร่งใสมีระบบขั้นตอน และตรวจสอบได้ทั้งนี้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและองค์กรให้เอื้ออำนวย สอดรับกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่เพิ่มขึ้น และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และความตื่นตัวของประชาชน และความคาดหวังการทำงานที่มีประสิทธิภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมในการรองรับกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น มีการสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีในการบริการประชาชนยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนเป็นที่ตั้ง
๕. พัฒนาการให้บริการประชาชนมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าการมาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาล “คือการได้มาบ้าน” มีความสะดวกสบายและประทับใจ โดยมุ่งเน้นให้บริการประชาชนให้เกิดความประทับใจ ด้วยการใส่ใจดูแลด้วยคำพูดและกริยามารยาทที่ดีงาม ด้วยความเสมอภาค มีจิตสำนึกอยู่เสมอว่า “ประชาชนคือบุคคลสำคัญ”
๖. ก่อสร้าง/ปรับปรุง สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และพร้อมที่จะใช้งานเพื่อรองรับกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเทศบาล


ยุทธศาสตร์ที่ ๒ นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร มี ๗ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. เน้นการบริหารราชการเป็นทีม มีการวิเคราะห์ ศึกษาข้อมูล ปรึกษาหารือและยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ตัดสินใจโดยอาศัยเสียงข้างมาก แต่เคารพความคิดเห็นของเสียงข้างน้อย
๒. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารเทศบาล
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง สามารถติดตามตรวจสอบได้และเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๔. วางระบบตรวจสอบกิจกรรมการทำงานของเทศบาลให้มีมาตรฐาน และโปร่งใส
๕. นำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ. และข้อมูลจากการทำเวทีประชาคมชุมชน และการประชุมหมู่บ้านมาใช้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเทศบาลในทุกด้าน
๖. จัดให้มีรายการนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ พบประชาชน โดยจัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น เทศบาลเคลื่อนที่, การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย ข้อราชการ, นโยบาย และร่วมปรึกษาหารือในการทำงานร่วมกัน
๗. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงเว็บไซด์ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือให้ทันสมัย สวยงาม มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน และเป็นสื่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และความเคลื่อนไหวของเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม มี ๑๒ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสในการทำกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา เพื่ออบรมสั่งสอนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตใจที่งดงามและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
๓. สนับสนุนให้นักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการส่งเสริมทักษะพิเศษ เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ
๔. ส่งเสริมพัฒนาเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์โดยเฉพาะในวัยแรกเกิดถึงหกขวบให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามวัย มีพัฒนาการที่ดี เพื่อเตรียมเข้าสู่โรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป
๕. ยกระดับพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ให้ได้มาตรฐาน และคุณภาพทั้งด้านอาคาร สถานที่, บุคลากร, สื่อการเรียนการสอน, การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจด้านการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนของชาติได้อย่างสมบูรณ์
๖. พัฒนาการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในพื้นที่เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชน และส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความรัก ความสามัคคี และไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด รวมถึงการจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย และอุปกรณ์การออกกำลังกายอย่างเพียงพอเพื่อบริการประชาชน
๗. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้าถึงประชาชน และด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการพัฒนาและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (สปสช.) ให้มีศักยภาพ และมีความสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ดี และทั่วถึง
๘. สนับสนุนการทำงานของ อสม. และสร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้ในการป้องกัน และควบคุมโรค การดูแลด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจร
๙. จัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ให้มีศักยภาพเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐. การจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ (EMS) เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เพื่อให้มีศูนย์กู้ชีพที่มีศักยภาพ มีความพร้อมและขีดความสามารถสูงสุดในการดูแลประชาชนและรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่ยากไร้
๑๑. จัดตั้งหน่วยกู้ภัย ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เพื่อให้มีศูนย์กู้ภัย (OTOS) ที่มีศักยภาพมีความพร้อม และขีดความสามารถในการรองรับภารกิจด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการกู้ภัยต่างๆทั้งทางบกและทางทะเล
๑๒. ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดระนอง จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน (คลินิกกฎหมาย) เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเป็นสื่อกลางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน


ยุทธศาสตร์ที่ ๔ นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ๖ แนวทาง การพัฒนา ดังนี้
๑. มีมาตรการให้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ใช้พลังงานน้ำมันและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และประหยัด รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงานในทุกรูปแบบ
๒. ป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการสร้างพื้นที่สีเขียว และการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
๓. ปรับปรุงระบบจัดเก็บขยะให้ได้มาตรฐาน และต้องไม่มีขยะตกค้าง จัดให้มีปริมาณถังขยะเพียงพอ และมีการจัดเก็บขยะตรงเวลาและทั่วถึง
๔. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน และสถานประกอบการลดการสร้างขยะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะ และรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
๕. ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง และการพังทลายของหน้าดิน โดยการสร้างเขื่อนป้องกัน การปลูกป่าชายเลน และการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ที่เหมาะสม
๖. มีการจัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติอย่างทั่วถึง มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ และได้มาตรฐานเพื่อจะได้ทราบถึงสถานการณ์ และจะได้วางแผนป้องกันและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ นโยบายด้านเศรษฐกิจ มี ๗ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้แนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม
๒. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เน้นการพึ่งพาตนเอง ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีในการผลิต
๓. ส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพด้านประมง การเพาะเลี้ยงชายฝั่งให้มีคุณภาพ และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ตามหลักวิชาการ และถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. สนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีพของกลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้ได้รับการส่งเสริมด้านการลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การศึกษาดูงาน และการตลาดเพื่อให้กลุ่มอาชีพได้พัฒนา และมีอาชีพที่มั่นคงเลี้ยงตนเองได้
๕. ส่งเสริมการประกอบการภาคธุรกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการประสานงาน ตลอดถึงการร่วมพัฒนาภาคธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
๖. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในท้องถิ่น การท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง และกลุ่มจังหวัดระนองทะเลอันดามัน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘
๗. จัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลให้สำเร็จ และวางระบบการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง ชัดเจนเป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อให้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


ยุทธศาสตร์ที่ ๖ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง และการคมนาคม มี ๑๐ แนวทาง การพัฒนา ดังนี้

๑. จัดทำระบบป้ายแสดงเส้นทาง การคมนาคม การท่องเที่ยว และป้ายจราจร ป้ายสถานที่หน่วยงานราชการ และสถานที่สำคัญ ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง สวยงาม และทั่วถึง เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทาง คมนาคม และติดต่อประสานงาน
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนและสะพาน ท่าเทียบเรือให้ใช้งานได้ดี เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและผังเมือง
๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง ทางระบายน้ำ และร่องน้ำให้สามารถระบายน้ำได้ดีเพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง
๔. ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และทั่วถึง
๕. ก่อสร้าง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล
๖. ก่อสร้าง และขยายเขตไฟฟ้า บ้านเกาะเหลา และบ้านเกาะสินไหให้ทั่วถึง
๗. ก่อสร้างสนามกีฬาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือให้ทั่วถึง
๘. ขุดลองคลอง ลำรางสาธารณะที่ตื้นเขิน และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสองฝั่งคลอง
๙. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สำคัญให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล
๑๐. จัดทำผังเมืองรวมในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือให้ประสบความสำเร็จเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นระบบและสวยงาม


                           คำแถลงการนโยบายนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ