วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP-CP ๑๒๑๕ จำนวน ๓ กล่อง , HP - CB๕๔๒ A จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ ( รถกระเช้าไฟฟ้า ๘๐-๕๑๗๖ ) ขนาด ๗๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างอัดเปลี่ยนน้ำยาเคมีถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด ) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ( สำนักปลัด ) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมา เวที เครื่องเสียง และจัดตกแต่งเวทีสถานที่ ตามโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑ กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยววิถืชุมชน เส้นทาง ระนอง-หินช้าง ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-๘๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง