วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เดินทางไปศึกษาดูงาน ( ตามโครงการจัดการขยะในชุมชนสู่อนาคตสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๒ ) จำนวน ๕ วันๆละ ๒ คันๆละ ๑๗,๐๐๐.-บาท วันที่ ๒๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนสายไฮโดรลิคและยอยด์กากบาท รถหมายเลขทะเบียน 80-4990 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 2684 ระนอง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการต่อเติมโรงคลุมออกกำลังกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินช้างเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างจ้างตัดชุดอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง