วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาพนักงานจ้างทั้วไป นายพิเชตน์ หีบเพชร ปฎิบัติงานในกองช่างขับรถกระเช้าไฟฟ้าและงานที่ไดัรับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง , เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง ,เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ Kva จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองช่าง ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ( VIP ) ๒ ชั้น ๘ ลัอ ๔๕ ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถ เดินทางในวันที่ ๑๙-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ รวม ๖ วันๆละ ๓๔,๐๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำกล่องตาข่ายป้องกันเสษวัชพืชบริเวณหน้าฝายบ้านหินช้าง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ( ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงบนเวทีผู้ร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงบนเวทีและผู้ร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเต้นท์โดม , เวที,เครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง