วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
ซื้อสายน้ำใส ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางยู คสล. บริเวณร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ หมู่ที่ ๑ บ้านปากคอลงตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ( กองคลัง ) HP-TONER จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและผู้ควบคุมดูแล ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงบนเวทีและเล่นเกมส์ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเช่าเต้นท์ ,เวที,เครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาชั่งน้ำหนักรถพร้อมขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๓๙๒๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง