วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2561
จ้างเหมาเครื่องจักรสกัดคอนกรีต ยาว ๖ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๖๐ ซม. หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หมู่ที่ ๓ บ้านหินช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะสินไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นางสาวนภัสนันท์ ทับธานี จำนวน ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างผู้ปฎิบัติงานศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชนชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง