เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
คำแถลงการนโยบาย
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงค์สุจริต
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
Download แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งานจัดเก็บรายได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

สมาชิกสภาเทศบาล
 

นายวุฒิพงษ์ นาวาลอย

ประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

นายจารึก ยิ้มสวัสดิ์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

นางฮากี ไชยสิน

นายอับดุลฮาลีม ไชยสิน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 1

 

นายเสริม คงแก้ว

นายสุเทพ แก้วมา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 1 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 1

นายวรพล สุวุฒิกุล
นายธนบูรณ์ ยิ้มสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 2

นายปราโมทย์ เรืองโรจน์

นายสุชาติ อุเสน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 2

นายประวิน ปานอำไพ

นางเนาวนิตย์ แจ่มพิศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เขต 2