เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
คำแถลงการนโยบาย
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงค์สุจริต
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
Download แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งานจัดเก็บรายได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อรับชำระภาษี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

สภาพทางสังคม
 
ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม
          สถาบันทางศาสนาหรือองค์กรทางศาสนาในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มี 4 แห่ง ดังนี้
          1. สำนักสงฆ์หินช้าง หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง
          2. สำนักสงฆ์เขานางหงส์ หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์
          3. มัสยิดอัลอิสลาฟียะห์ หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง
          4. มัสยิดอูบูดียะห์ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะสินไห

การศึกษา
          - โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
                    คือโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ,โรงเรียนบ้านเกาะเหลา หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ
          - โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาสฯ) 2 แห่ง
                    คือ โรงเรียนบ้านหินช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ, โรงเรียนบ้านเกาะสินไห หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ทำหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาล 3-5 ขวบ ซึ่งรับการถ่ายโอนจากกรมการ ศาสนา
                    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอิสลาฟียะห์ (บ้านหินช้าง) มีนักเรียน จำนวน 50 คน มีผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน
                    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอูบูดิยะห์ (บ้านเกาะสินไห) มีนักเรียน จำนวน 53 คน มีผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน

การสาธารณสุข
          ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีการให้บริการสถานีอนามัย จำนวน 3 แห่ง
                    1. สถานีอนามัยหินช้าง 2. สถานีอนามัยเกาะสินไห 3. สถานีอนามัยตำบลปากน้ำ
          มีปริมาณขยะประมาณวันละ 5 ตัน โดยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะเองเป็นประจำทุกวันและกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ