เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
คำแถลงการนโยบาย
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงค์สุจริต
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
Download แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งานจัดเก็บรายได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อรับชำระภาษี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

สภาพทั่วไป
 

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เดิมทีเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  ซึ่งปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2551  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  กรกฎาคม  2551  เป็นต้นไป

สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่ที่  5   บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  8  กิโลเมตร

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลทรายแดง

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลบางริ้น

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลบางนอน

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  แม่น้ำกระบุรี แนวเขต  ชายแดนไทย-พม่า

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  มีเขตการปกครองทั้งสิ้น  5 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

  หมู่ที่  1  บ้านปากคลอง

  หมู่ที่  3  บ้านหินช้าง

  หมู่ที่  4  บ้านเกาะสินไห

  หมู่ที่  5  บ้านเขานางหงส์

  หมู่ที่  6  บ้านเกาะเหลา 

 ( โดยหมู่ที่ 2 บ้านเกาะคณฑี  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ในปัจจุบัน)

 

มีพื้นที่  22.80  ตารางกิโลเมตร

มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน   7,178  คน

ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่เป็นภูเขาทางด้านทิศตะวันออก มีที่ราบชายฝั่งแม่น้ำกระบุรีเพียงเล็กน้อย และมีสองหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะในทะเล